220px-Antarctic_frontal-system_hg.png
Kart over Antarktis. Den grønne sonen markerer områdets nordlige avgrensning.
Antarktis er området rundt Sydpolen.
Navnet kommer fra det greske sammensatte ordet Antarktiké (Aνταρκτική), som betyr «omvendt av Arktis». Navnet Antarktis benyttes på norsk også noe ukorrekt om kontinentet Antarktika.

Likesom Arktis har Antarktis lave temperaturer året rundt, særlig omkring juni måned, når der er mørkt døgnet rundt på grunn av vinteren. Om sommeren omkring desember er det lyst døgnet rundt.
Definisjonen for grensen til Antarktis er uklar. Noen benytter den antarktiske konvergens, et skille mellom kaldt havvann i syd og varmt havvann i nord, som naturlig grense. Denne grensen svinger mellom 50° og 60° sørlig breddegrad. Antarktistraktaten gjelder opp til 60° sørlig bredde. Den sørlige polarsirkelbenyttes også som en grense.

Antarktistraktaten ble undertegnet i 1959 av tolv land; idag har 45 land undertegnet traktaten. Traktaten forbyr militære aktiviteter og gruvedrift, støtter vitenskapelig forskning, og beskytter Antarktis' økosone. Pågående undersøkelser blir foretatt av mer enn 4000 vitenskapsmenn fra mange
nasjoner og med forskjellige forskningsinteresser.

1. Geografi


Antarktis omfatter kontinentet Antarktika, som har et areal på 14,4 millioner km2. Det er plassert på den sydlige halvkulen, nesten helt syd for den sydlige polarsirkelen, og er omkranset av Sørishavet. Omtrent 98 % av Antarktika er dekket av is, med en gjennomsnittlig tykkelse på minst 1,6 kilometer.

2. Geologi


Antarktika består av prekambriske bergarter som er rester etter superkontinentet Gondwana. I vest er grunnfjellet dekket av omdannede mesozoiske sedimenter og intrudert av vulkansk materiale. Havbunnen omkring kontinentet består av basalt som er dannet som følge av havbunnsspredning.

3. Dyre- og planteliv


800px-Seaice_&_Edgeøya.jpgVegetasjonen i Antarktis består av alger, lav og mose. Rundt 300 algearter er observert, ca. 20 av disse lever på eller i is og snø. Det er registrert 200 lavarter, 85 mosearter og 25 levermosearter.

To arter av blomstrende planter (Deschampsia antarctica og Colobanthus quitensis) er registrert i de nordligste områdene.
Den antarktiske mikrofaunaen består av protozoer, nematoder, hjuldyr og bjørnedyr, og mellom mikro-leddyrene midd, colemboler og lopper.

Med unnatak av sjøfuglene som hekker langs kysten eller i nunatak-området, finnes det ingen virveldyr på kontinentet.
Av større dyr finnes: pingviner, seler, tannhval og bardehval.
Av smådyr og planter finnes: krill som er mange hvalarters primærføde, alger finnes på undersiden av havisen, mange smådyr gresser alger herfra, tang og dyphavsreker.
4. Editorer / forfattere

5. Kildehenvisninger

http://no.wikipedia.org/wiki/Antarktis6. Tagger / merker

 1. afrika
 2. antarktis
 3. arktis
 4. asia
 5. australia
 6. europa
 7. geografi
 8. melanesia
 9. mikronesia
 10. polynisia
 11. verdensdel